» [ประกาศ] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ รอบที่ 2) (06 ส.ค. 2562)
» [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) (25 ก.ค. 2562)
» [ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ( ภาคปกติ) เพิ่มเติม (07 ก.ค. 2562)
» [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) (07 ก.ค. 2562)
» [ประกาศ] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาคพิเศษ รอบที่ 1) (30 มิ.ย. 2562)
» ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 2) (20 มิ.ย. 2562)
» [ประกาศ] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ภาคปกติ) (17 มิ.ย. 2562)
» [ประกาศ] การสอบพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 2562 (14 มิ.ย. 2562)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (11 มิ.ย. 2562)
» ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบ 1) (25 มี.ค. 2562)
» [ประกาศ] กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (12 มี.ค. 2562)
» โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ เรื่อง "การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์" อาทิตย์ที่ 10 ก.พ.62 (30 ม.ค. 2562)
» โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาหัวข้อและการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์" เสาร์ที่ 9 ก.พ.62 (25 ม.ค. 2562)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (22 พ.ย. 2561)
» ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (27 ต.ค. 2561)
» ประกาศผลสอบประมวลความรู้(ข้อเขียน)หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19 (15 ก.ย. 2561)
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (15 ก.ย. 2561)
» กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (27 ส.ค. 2561)
» กำหนดการ การสัมมนำเชิงวิชาการ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561 (14 ส.ค. 2561)
» ประกาศผลสอบ การสอบพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 2561 (06 ส.ค. 2561)
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศักษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 (ครั้งที่2) (01 ส.ค. 2561)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่ 2) (17 ก.ค. 2561)
» ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2) (06 ก.ค. 2561)
» ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 (02 ก.ค. 2561)
» ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (22 มิ.ย. 2561)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (20 มิ.ย. 2561)
» แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (12 มิ.ย. 2561)
» ไฟล์อบรมSPSSวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 (22 เม.ย. 2561)
» กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (18 เม.ย. 2561)
» กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (18 เม.ย. 2561)
» กำหนดการ โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ หัวข้อเรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัย” วันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) (11 เม.ย. 2561)
» โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม iThesis 25-26 มีนาคม 2561 (05 มี.ค. 2561)
» ประกาศการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (01 มี.ค. 2561)
» กาหนดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ห้องเรียนมิติใหม่ในศตวรรษที่ 21” สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 (13 พ.ย. 2560)
» [ประกาศ] รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจาปี 2560 (19 ก.ย. 2560)
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 (13 ก.ย. 2560)
» กำหนดการ พิธีไหว้ครูประจำปี 2560 (04 ก.ย. 2560)
» กาหนดการโครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e - library) (21 ส.ค. 2560)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2) (21 ส.ค. 2560)
» ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 (15 ส.ค. 2560)
» [ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (22 ก.ค. 2560)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 (07 ก.ค. 2560)
» ใบสมัครเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 (26 พ.ค. 2560)
» [ประกาศ] การสอบพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2560 (09 พ.ค. 2560)
» ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (18 เม.ย. 2560)
» กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลโดยช้โปรแกรม LISREL วันที่ 29-31 มีนาคม 2560 (27 ก.พ. 2560)
» โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 59 เรื่อง"การพัฒนาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์" (25 ก.พ. 2560)
» โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 58 เรื่อง"การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์" (25 ก.พ. 2560)
» [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (18 ก.พ. 2560)
» [ประกาศ] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (18 ก.พ. 2560)
» [ประกาศ] เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (25 ม.ค. 2560)
» ตารางเรียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา รุ่นที่ 5, 5/2 และรุ่นที่ 6 (21 ม.ค. 2560)
» ประกาศผลการสอบการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (21 ม.ค. 2560)
» [ประกาศ] กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (14 ม.ค. 2560)
» [ประกาศ] กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2559 (14 ม.ค. 2560)
» ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ครั้งที่ 1 (08 ม.ค. 2560)
» กำหนดการสอบประมวลผลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2560 (08 ม.ค. 2560)
» ประกาศเรื่อง รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 (18 ธ.ค. 2559)
» เปิดอบรมการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 25 ธันวาคม 2559 (11 ธ.ค. 2559)
» เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม E-thesis ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 18 ธันวาคม 2559 (07 ธ.ค. 2559)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (04 ธ.ค. 2559)
» ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 18 (01 ธ.ค. 2559)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (30 พ.ย. 2559)
» ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (19 พ.ย. 2559)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (09 พ.ย. 2559)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (09 พ.ย. 2559)
» กำหนดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (19 ต.ค. 2559)
» กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาและสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (19 ต.ค. 2559)
» แจ้งเลื่อนกำหนดการรับพระะราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปี 2559 (11 ต.ค. 2559)
» กำหนดการ แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และมุทิตาจิตอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 (03 ต.ค. 2559)
» กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (27 ส.ค. 2559)
» กำหนดการโครงการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (14 ส.ค. 2559)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (24 ก.ค. 2559)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 (06 ก.ค. 2559)
» ประกาศผลการสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่มีวุฒิพื้นฐานทางการศึกษาปีการศึกษา 2558 (22 มิ.ย. 2559)
» ประกาศผลการสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ไม่มีวุฒิพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 (27 พ.ค. 2559)
» แจ้งรายชื่อนักศึกษาเรื่องการสอบพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาระดับปริญญาโท ครั้งที่ 2/2559 (27 พ.ค. 2559)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (05 พ.ค. 2559)
» ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษา 1/2558 (02 พ.ค. 2559)
» ประกาศการสอบพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท(รหัส58) (02 พ.ค. 2559)
» แจ้งผลสอบประมวลความรู้(ข้อเขียน)หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารจัดการภาครัฐและสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่3 (23 เม.ย. 2559)
» กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษา 2/2558 (22 เม.ย. 2559)
» เทคนิคการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ (18 มี.ค. 2559)
» การเขียนเค้าโครงการวิจัย (18 มี.ค. 2559)
» ไฟล์ตัวอย่างMplus (15 มี.ค. 2559)
» ไฟล์ตัวอย่าง Spss (09 มี.ค. 2559)
» โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 57 เรื่อง"การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์" (25 ก.พ. 2559)
» โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 58 เรื่อง"การพัฒนาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์" (25 ก.พ. 2559)
» กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยโดยใช้ Mplus วันที่ 17-18 มี.ค.59 (16 ก.พ. 2559)
» กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยโดยใช้ SPSS วันที่ 10-11 มี.ค.59 (16 ก.พ. 2559)
» โครงการอบรม เรื่อง "มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ"12ก.พ.59 (30 ม.ค. 2559)
» โครงการอบรมภาษาอังกฤษเตรียมสอบ IELTS ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2559 (17 ม.ค. 2559)
» ตารางเรียนระดับบณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 (21 ธ.ค. 2558)
» "ประกาศ" เเนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบวิทยานิพนธ์เเละการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 (19 ธ.ค. 2558)
» กำหนดการสอบประมวลผลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/58 (12 พ.ย. 2558)
» เอกสารประกอบการอบรม GNRU E-thesis (02 พ.ย. 2558)
» กำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (01 ต.ค. 2558)
» กำหนดการงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2558 (28 ก.ย. 2558)
» กำหนดการพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2558 (27 ส.ค. 2558)
» กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 (09 ส.ค. 2558)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) (28 ก.ค. 2558)
» แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Thesis) (22 ก.ค. 2558)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2) (17 ก.ค. 2558)
» แจ้งกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (16 ก.ค. 2558)
» ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (13 ก.ค. 2558)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1) (05 ก.ค. 2558)
» ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 (05 ก.ค. 2558)
» คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (mentor) สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557 (03 ก.ค. 2558)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่1) (25 มิ.ย. 2558)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอกรอบที่ 2(2/2557) (14 มิ.ย. 2558)
» ประกาศทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558 (ไฟล์ Zip) (11 มิ.ย. 2558)
» ประกาศทุนวิจัยสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2558 (ไฟล์ Zip) (11 มิ.ย. 2558)
» รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากTCI (05 มิ.ย. 2558)
» แจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา รุ่นที่ 2,3,4 (ภาคการศึกษา 1/2557) (28 พ.ค. 2558)
» ประกาศกำหนดสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก รอบที่ 2 (2/2557) (25 พ.ค. 2558)
» ประกาศผลสอบรายวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (25 พ.ค. 2558)
» ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2558 (30 เม.ย. 2558)
» ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (20 เม.ย. 2558)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 (19 ก.พ. 2558)
» ประกาศกำหนดสอบประมวลผลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (27 ม.ค. 2558)
» แจ้งการทำบัตรนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รหัส 57) (24 ธ.ค. 2557)
» แจ้งรายชื่อนักศึกษาขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (24 ธ.ค. 2557)
» ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (16 ธ.ค. 2557)
» ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (16 ธ.ค. 2557)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (08 ธ.ค. 2557)
» แจ้งผลการสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโทที่ไม่มีวุฒิพื้นฐานทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (08 ธ.ค. 2557)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30 พ.ย. 2557)
» ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 (25 ต.ค. 2557)
» รายชื่อนักศึกษารหัส 57 ทุกสาขาวิชาที่มีรายชื่อเเนบดังนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 14.00 น.(หมายเหตุ : ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกร จะมามอบบัตรให้กับนักศึกษาด้วยตนเอง) ขอให้นักศึกษาทุกท่านติดต่ภายในวันเเละเวลาดังกล่าวฯ (22 ต.ค. 2557)
» กำหนดการ โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา และโครงการกีฬาสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ อาคารโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) (21 ก.ย. 2557)
» แจ้งกำหนดการสอบพื้นฐานความรู้ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 (12 ก.ย. 2557)
» รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับสำเนาสัญญาคู่ฉบับโครงการวิจัยกองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (04 ก.ย. 2557)
» กำหนดการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (04 ก.ย. 2557)
» ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนเทอม1/2557 (21 ส.ค. 2557)
» ตารางเวลาการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา รุ่นที่ 2,3,4 ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (21 ส.ค. 2557)
» ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่2) (20 ส.ค. 2557)
» กำหนดการปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 (16 ส.ค. 2557)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (02 ส.ค. 2557)
» ประกาศขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2557 ครั้งที่ 2 / เปิดรับ 5 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค.57 (27 ก.ค. 2557)
» รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร (19 ก.ค. 2557)
» ใบขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา(ครั้งที่2) (18 ก.ค. 2557)
» ประกาศการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 (15 ก.ค. 2557)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อสอบ สควค. ประจำปี 2557 (03 ก.ค. 2557)
» แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับปริญญาเอก (สอบสัมภาษณ์) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา รุ่นที่ 2,3 (17 มิ.ย. 2557)
» รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ทุนโครงการ สควค. ระดับปริญญาโท ประจำปีปีการศึกษา 2557 (16 มิ.ย. 2557)
» เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) (11 มิ.ย. 2557)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (08 มิ.ย. 2557)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (20 พ.ค. 2557)
» ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ของสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นและสาขาวิชาการบริการจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 (22 เม.ย. 2557)
» ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 2 (08 เม.ย. 2557)
» หนังสือขออนุญาตหน่วยงานของนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่จะไปเข้าร่วมโครงการเสริมประสบการณ์เพื่อเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2557 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เเละหนังสือมอบอำนาจอนุญาตให้ข้าราชการครู บุคลากร เเละนักเรียนไปต่างประเทศ (09 ก.พ. 2557)
» ประกาศการเปลี่ยนเเปลงกำหนดการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (08 ก.พ. 2557)
» หนังสือขออนุญาตหน่วยงาน (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเดินทางไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) (07 ก.พ. 2557)
» ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) รอบที่ 2 (05 ก.พ. 2557)
» ประกาศผลสอบประมวลความรู้(ผลสัมภาษณ์)หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 14 (กลุ่มที่ 1) ครั้งที่ 1 (31 ม.ค. 2557)
» เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (14 ม.ค. 2557)
» ประกาศผลสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 (14 ม.ค. 2557)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 (19 ธ.ค. 2556)
» การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 (27 พ.ย. 2556)
» เอกสารแนบการขอทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา‏(เป็นไฟล์ Zip) (27 พ.ย. 2556)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 (21 พ.ย. 2556)
» แจ้งกำหนดการสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาปริญญาเอก (04 พ.ย. 2556)
» ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (04 พ.ย. 2556)
» แจ้งกำหนดการลงทะเบียนและการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (04 พ.ย. 2556)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (22 ต.ค. 2556)
» หลักเกณฑ์สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กองทุนสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) (21 ต.ค. 2556)
» ประกาศ : กำหนดการสอบประมวลผลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (18 ต.ค. 2556)
» ใบขออนุญาตให้นักศึกษาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 (29 ก.ย. 2556)
» ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (29 ก.ย. 2556)
» ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2/2556 (19 ก.ย. 2556)
» แบบฟอร์ม รายละเอียด การจัดทำคำของบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2557(สำหรับอาจารย์และประธานสาขา) (25 ส.ค. 2556)
» กำหนดการงานสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 (13 ส.ค. 2556)
» กำหนดการถ่ายรูปบัตรประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2556 (09 ส.ค. 2556)
» ประกาศ : เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคกศป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (30 ก.ค. 2556)
» กำหนดการของโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 (26 ก.ค. 2556)
» ใบขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2556 (25 ก.ค. 2556)
» ใบขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 18-19 ก.ค.56 (16 ก.ค. 2556)
» สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ วัน พุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2556 (15 ก.ค. 2556)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 (ขยายเวลารับสมัคร) รอบที่ 2 (16 มิ.ย. 2556)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 ขยายเวลารับสมัคร (รอบที่ 2) (13 มิ.ย. 2556)
» กำหนดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (10 มิ.ย. 2556)
» ระกาศแจ้งผลการสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา รุ่นที่ 6 (ป.บัณฑิต 1 ปีหลัง) ครั้งที่ 1 (08 มิ.ย. 2556)
» ประกาศการขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (08 มิ.ย. 2556)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2 (08 มิ.ย. 2556)
IP : 18.204.2.231
39
67
18791
20641
19828
เริ่มนับ