ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

 

เจ้าหน้าที่

นางมัทณา  ดวงอุปะ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนางสาวธรรมสาคร   รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางวนิดา ตรีพรหม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ)


นางสาววนิดา กลิ่นใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นโยบายและแผน)


นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษานางสาวปนัดดา  กุลนาฑล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ประชาสัมพันธ์)

 

IP : 54.227.51.103
10
66
10035
11032
35532
เริ่มนับ