ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

 

เจ้าหน้าที่นางสาวธรรมสาคร   รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นางวนิดา ตรีพรหม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ)


นางสาววนิดา กลิ่นใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นโยบายและแผน)


นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษานางสาวปนัดดา  กุลนาฑล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ประชาสัมพันธ์)

 


 

IP : 54.198.3.15
59
86
20462
19314
18385
เริ่มนับ