ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

 

 

เจ้าหน้าที่นางสาวธรรมสาคร   รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นางวนิดา ตรีพรหม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(การเงินและพัสดุ)


นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นโยบายและแผน)


นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษานางสาวปนัดดา  กุลนาฑล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ)


นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ประชาสัมพันธ์)

 

นางเสาวลักษณ์ วรเนตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิชาการ)

 


 

IP : 18.205.246.238
50
86
14120
13142
1668
เริ่มนับ