ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

 

 

เจ้าหน้าที่นางสาวธรรมสาคร   รุ่งนิมิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

นางวนิดา ตรีพรหม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(การเงินและพัสดุ)


นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (นโยบายและแผน)


นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษานางสาวปนัดดา  กุลนาฑล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ธุรการ)


นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ประชาสัมพันธ์)

 

นางเสาวลักษณ์ วรเนตร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิชาการ)

 


 

IP : 3.238.36.32
48
53
16760
16713
3426
เริ่มนับ