เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
14 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 16543 ครั้ง )

  เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้ผนึก 8 สถาบันเสนอผลงานวิจัยอาจารย์-ป.โท ซึ่งประกอบด้วย

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์         2.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3.มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร       4.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

5.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์             6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย             8.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

            ได้กำหนดจัดการสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับบุคคลทั่วไป โดยบทความที่นำเสนอจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาต่างๆ และบทความที่นำเสนอต่อที่ประชุมจะได้รับการตีพิมพ์เป็นรายงานประชุมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

      การสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งนี้ คาดหวังว่าผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและทำให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งเกิดสังคมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาและเอกชน โดยผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ graduate.nsru@hotmail.com หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5621-9100
 

เว็บไซต์ในเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 

1.บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์        http://gs.nsru.ac.th/

2.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม      http://graduate.psru.ac.th/

3.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร       http://202.29.15.38/grad/

4.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์          http://graduate.pcru.ac.th/

5.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์            http://graduate.uru.ac.th/

6.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่           http://www.graduate.cmru.ac.th/index2.php

7.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย           http://grad.crru.ac.th/grad2013/

8.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง              http://www.grad.lpru.ac.th/

 

เว็บไซต์หลัก 

http://gs.nsru.ac.th/gnru/
IP : 18.204.2.231
1
44
18797
20641
19834
เริ่มนับ