การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3
08 มิ.ย. 2556 ( เข้าชม 1578 ครั้ง )

โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานวิชาการและวิจัยมายังกองบรณาธิการรายงานการประชุม ทางอีเมลล์ national.graduate.conference@gmail.com ภายในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556 เพื่อเข้าร่วมนำเสนอใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

IP : 44.192.254.246
58
40
20182
28250
18017
เริ่มนับ