ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ติดต่องานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาตามคณะต่างๆ ที่หลักสูตรสังกัด
19 ส.ค. 2562 ( เข้าชม 651 ครั้ง )

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ถ่ายโอนงานจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาไปยังคณะต่างๆที่หลักสูตรสังกัด อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจสอบถามรายละเอียด สามารถติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะได้โดยตรงดังนี้

 

คณะครุศาสตร์

นางวนิดา  ตรีพรหม                  โทร. 08 2104 8925   e-mail : Wanida.t@psru.ac.th

 

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

น.ส มาริษา อนันทราวัน             โทร. 09 4712 2327   e-mail : Clmd.psru @gmail.com

 

คณะวิทยาการจัดการ

ว่าที่ร.ต.หญิงนาตยา แก้วอ้น      โทร. 08 8272 3452   e-mail : nattaya.ka@psru.ac.th

ว่าที่ร.ต.หญิงอรุโณทัย  กาวน     โทร. 08 0117 1648   e-mail : arunothai.k@psru.ac.th
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสิริกุล  การะจาก             โทร. 09 8654 2669   e-mail : sirikoon.k@psru.ac.th

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

นายณัฐิวุฒิ  พุ่มมาลา                  โทร. 08 7575 4566   e-mail : Nattiwutphum@hotmail.com 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ            โทร. 08 6931 6667   e-mail: mai3340@hotmail.com

 

 

IP : 35.175.172.211
60
56
14249
17226
3614
เริ่มนับ