โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)
22 เม.ย. 2561 ( เข้าชม 2428 ครั้ง )


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)

สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)(ลงทะเบียนอบรม) (รายชื่อผู้ลงทะเบียน)

 

หลักการและเหตุผล

        จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการ โดยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรที่รับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะของการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

        ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา จึงมีการดำเนินการโครงการจัดการคุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับระบบการจัดการงานวิจัยสู่สากล ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)” ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Meeting Hall สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานวิจัยด้านการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ ในการทำวิจัย การเรียนการสอน
3. เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร หรือผู้เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยทราบแนวปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ของโครงการวิจัยที่ต้องขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกลิ้งก์เพิ่มเติม : https://sites.google.com/view/rdipsru-patent/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 

IP : 44.192.254.246
59
40
20183
28250
18018
เริ่มนับ