โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม iThesis 25-26 มีนาคม 2561
05 มี.ค. 2561 ( เข้าชม 1096 ครั้ง )

 

   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 และอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา ในหัวข้อเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม iThesis” เพื่อบริการงานวิชาการและพัฒนาทักษะการทำวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 106 ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

   ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559, อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา, เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีความสนใจ  เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนและการบริการด้านวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

.......................................................................................................

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

 

สมัครใช้งานระบบวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (iThesis) สำหรับนักศึกษา
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมออนไลน์ สำหรับอาจารย์

 

 

 

IP : 44.192.254.246
58
40
20182
28250
18017
เริ่มนับ