สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Creativity’s Value and Innovation” ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
13 ม.ค. 2560 ( เข้าชม 1373 ครั้ง )

 


“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” 

(WMS Management Research National Conference # 6)

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ในหัวข้อ 

“Creativity’s Value and Innovation” 


ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
.......
สาขาที่เปิดรับบทความ ประกอบด้วย 
- การจัดการด้านการท่องเที่ยว 
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
- การจัดการโลจิสติกส์และการดำเนินงาน 
- การเงิน 
- การตลาด 
- การบัญชี 
- การพัฒนาองค์กร 
- เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ “Creativity’s Value and Innovation” 
(มีรางวัล Best Paper Awards และ Best Poster Awards)
***มีการคัดเลือกบทความวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารการจัดการ***
WMS Journal of Management (TCI 1)
.......
WMS จึงขอเชิญชวนท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
“วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6" 
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อส่งบทความวิจัยฉบับคัดย่อ และเพื่อเข้าฟังการนำเสนอบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ผ่านทางhttps://goo.gl/cucQ9p
.......
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 00018
โทร. 
075-672-227 (ส่งบทความ) คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ 
075-672-208 (ตรวจสอบ/ยืนยันรายชื่อ) คุณวิจิตรา ทองเทพ
075-672-201 (ข้อมูลทั่วไป/การเดินทาง/ที่พัก) คุณติยาพร ชูช่วย

โทรสาร: 075-672-202 
อีเมล (ส่งบทความ): wms.walailak@gmail.com
ลงทะเบียน: https://goo.gl/cucQ9p
เว็บไซต์: www.wmsconference.net
(ขออภัยเว็บไซต์อยู่ระหว่างการย้าย Server)
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/WMSConference
………………..
การชำระเงิน 
กรณีนำเสนอบทความวิจัย
ชำระภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่านละ 1,500 บาท
ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ท่านละ 2,000 บาท

กรณีเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ท่านละ 1,000 บาท
ชำระภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ท่านละ 1,500 บาท
.......
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 828-0-57473-5
ชื่อบัญชี “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ”
แจ้งการชำระเงินที่
อีเมล wms.walailak@gmail.com 
ข้อสงสัยเรื่องการชำระเงิน
โทร. 075-672-241 
คุณลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์

IP : 44.192.254.246
58
40
20182
28250
18017
เริ่มนับ