โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 ปี2560 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13 ม.ค. 2560 ( เข้าชม 2405 ครั้ง )

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4

ด้วยในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2560 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 4 เรื่อง "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)" ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่ได้จากการพัฒนาการศึกษาในมิตินวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสถาบันอื่น ซึ่งเปิดรับผลงานวิจัยและงานวิชาการในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) และรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

อ่านรายละเอียดได้ที่
http://edu.psu.ac.th/erc2017/index.php

 

IP : 44.192.254.246
63
40
20187
28250
18022
เริ่มนับ