ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”
30 ก.ค. 2559 ( เข้าชม 1327 ครั้ง )

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เครือข่ายราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” (4th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference (RUNIRAC IV))  ภายใต้ชื่อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมและงานวิจัย มาตรฐานการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปัญญาในการบริการวิชาการสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน”  ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
               ในการนี้ ขอเชิญผู้สนใจการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในห้องประชุม และการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในบริเวณจัดนิทรรศการการประชุม โดยผู้นำเสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำจุดแสดงผลงานเพื่อนำเสนอผลงานและตอบข้อซักถาม  การนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
5. ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
6. ด้านการจัดการและการท่องเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม:
 http://www.runirac2016.bru.ac.th/ 

ติดต่อสอบถาม:
โทร. 0-4461-1221 
โทรสาร. 0-4461-2858
อีเมลล์. runirac2016@gmail.com, akkarapon@gmail.com

 

IP : 44.192.254.246
62
40
20186
28250
18021
เริ่มนับ