ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559
02 ก.ค. 2559 ( เข้าชม 1550 ครั้ง )

 

โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

 

หลักการและเหตุผล

            สถาบันวิจัยและพัฒนา ถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่คือการพิจารณาจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัย ทั้งในส่วนงบประมาณรายได้ (กองทุนพัฒนาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) และงบประมาณแผ่นดินประจำปี (แบบปกติ)  การจัดทำประกาศต่างๆ ที่สนับสนุนให้คณาจารย์มีความคล่องตัวในการทำวิจัย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจแรงกระตุ้นในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ประกาศคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง เกณฑ์การสนับสนุนรางวัลเผยแพร่บทความวิจัย และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558) และจากผลการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย งานการเรียนการสอน งานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการต่างๆ

            สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตระหนักในความสำคัญของการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ดังนั้นจึงมีโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อให้คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำองค์ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการ เผยแพร่แก่นักศึกษาและผู้สนใจ

 

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://research.psru.ac.th/read.php?cat=ReadNews&NewsID=45

 

IP : 44.192.254.246
58
40
20182
28250
18017
เริ่มนับ