โครงการประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 6” วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12 มิ.ย. 2559 ( เข้าชม 1258 ครั้ง )

 

โครงการประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 6” วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หลักการและเหตุผล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาของรัฐ ตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์และให้ความส าคัญมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ จึงได้จัดงานวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ น าเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย การพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดเวทีเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติในการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการของ นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิต นักศึกษา 2. เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักและเห็นคุณค่าความส าคัญในการผลิต และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดใน การพัฒนางานวิจัย 3. เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยในระดับชาติ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ นอกประเทศ

เป้าหมาย
1. น าเสนอผลงานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ในการพัฒนาทางการศึกษา จ านวน 40 เรื่อง 2. นักวิจัย ผู้ใช้ผลงานวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 100 คน

รูปแบบการประชุม
1. การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2. การน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 3. การน าเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์หรือนิทรรศการ (Poster Presentation)

กำหนดการรับบทความวิจัย
วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 รับบทความ
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 วันปิดรับบทความ
วันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2559 ส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมิน
วันที่ 16 – 28 กรกฎาคม 2559 ส่งบทความให้ผู้น าเสนอบทความปรับปรุง แก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ส่งบทความฉบับแก้ไขและไฟส์การน าเสนอ
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ประชุมวิชาการ

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิจัย
เป็นการน าเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปในศาสตร์ดังต่อไปนี้บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บัญชี และ การเงิน การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง/สัมพันธ์

หมายเหตุ : ทั้งนี้ผลงานวิจัยฉบับเต็ม ผู้น าเสนอผลงานได้ไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้วจะได้รับการพิมพ์เป็น Proceeding ของการประชุมและส่งให้เจ้าของผลงานวิจัยเป็นแผ่นซีดี การส่งบทความ บทความวิจัยที่น าเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนและเป็นบทความที่สมบูรณ์แล้ว ความ ยาวประมาณ 6-8 หน้ากระดาษ A4 จัดท าตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัยที่คณะกรรมการก าหนดไว้ โดยลงทะเบียนและส่งบทความฉบับเต็มทาง website : http://management.aru.ac.th (ดูรายละเอียด จากเว็บไซต์)

การลงทะเบียน/ค่าลงทะเบียน
1. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 2,500 บาท
2. ผู้น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 2,000 บาท

วิธีการชำระเงิน
การชำระค่าลงทะเบียน กรุณาโอนผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาอยุธยา ชื่อบัญชีกองทุนวิจัย 25 ปี ควจ. หมายเลขบัญชี 322-511068-7 โดยส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ http://management.aru.ac.th กรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภท) ไม่ได้มาเสนอผลงานหรือไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

รูปแบบการเขียนบทความวิจัยนำเสนอการประชุมวิจัยระดับชาติ
1. รูปแบบ (Template) การจัดท าต้นฉบับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://management.aru.ac.th
2. ขนาดโปสเตอร์ 80 ซม. X 120 ซม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานวิชาการ วิจัยและวิทยานิพนธ์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาได้รับการเผยแพร่
2. นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้น าไปสู่การสร้างเครือข่าย งานวิจัยร่วมกันได้
3. คณาจารย์ นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะน าเสนอผลงานวิชาการวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่อ สาธารณชนมากขึ้น

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://management.aru.ac.th/mnge/

IP : 44.192.254.246
59
40
20183
28250
18018
เริ่มนับ