บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานในโครงการ "เส้นทางลัดสู่การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
02 มิ.ย. 2559 ( เข้าชม 1091 ครั้ง )
   
    บัณฑิตวิทยาลัยนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ,ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์พร้อมด้วยนางพรทิพย์ เต็งเจริญ, นางวนิดา ตรีพรหม,นางสาววนิดา กลิ่นใจ, นางมัทณา ดวงอุปะ, นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ, นางสาวปนัดดา กุลนาฑล, นางสาวกนิษฐชาต มะเดื่อ เข้าร่วมศึกษาดูงานในโครงการ 
"เส้นทางลัดสู่การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย" วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เหตุผลและความจำเป็น คือ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและนำความรู้มาปรับใช้ในงานและหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
   พร้อมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมี ดร.เกศินี  โสขุมา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ