โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 57 เรื่อง"การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์"
27 มี.ค. 2559 ( เข้าชม 666 ครั้ง )

 

 

  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 57 เรื่อง"การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์" ณ ห้อง ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการจัดอบรมครั้งนี้
 

รายละเอียดการดำเนินโครงการ

-เวลา 9.00-15.00น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยาการในการแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์

-เวลา 15.00-16.30น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นวิทยาการในการใช้โปรแกรม EndNote ใช้ในการจัดการกับรายการทางบรรณานุกรม หรือรายการอ้างอิงที่ผู้ใช้ได้ไปสืบค้นมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
 

ประมวลภาพโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP : 54.226.36.60
48
62
12102
13170
30663
เริ่มนับ