โครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 58 เรื่อง"การพัฒนาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์"
20 มี.ค. 2559 ( เข้าชม 714 ครั้ง )
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 58 เรื่อง"การพัฒนาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์" เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 406 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว) จัดอบรมตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. ระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการจัดอบรมครั้งนี้
 
อบรมวันที่ 1 เรื่อง การเขียนเค้าโครงการวิจัย
- ขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ
- เทคนิคการเลือกหัวขอวิทยานิพนธ์
- ฝึกปฏิบัติการพัฒนาหัวขอวิทยานิพนธ์
 
อบรมวันที่ 2 เรื่อง  เทคนิคการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์
- วิธีการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ์
- ฝึกปฏิบัติการเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ