โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
24 ก.พ. 2559 ( เข้าชม 1513 ครั้ง )

 

 

 


 

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันศุกร์ที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์


หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังงานการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีแสวงหาความจริง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและเป็นสากล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับงานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะทั้ง 5 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16 โดยความร่วมมือของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง ซึ่งมีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการอย่างต่อเนื่องสับเปลี่ยนหมุนเวียนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” ที่เน้นการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศชาติ และความร่วมมือทางการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม และภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสู่สาธารณชน โดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และบทความที่นำเสนอจะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาสามารถนำผลงานวิจัยไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายวิจัย และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานในระดับอาเซียนหรือระดับนานาชาติต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและวิจัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพที่ตอบสนองและพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของประชาชนได้


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการ และทางการวิจัยในสาขาต่าง ๆ
3. เพื่อส่งเสริมและสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศาสตร์ต่าง ๆ


กลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการ

 

กลุ่มเป้าหมายการดำเนินโครงการ
1. คณะกรรมการ/บุคลากร เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำนวน50 คน
2. นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จำนวน80 คน
3. นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน300 คน
4. นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ จำนวน170 คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน600 คน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงาน ทางวิชาการและผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยผ่านเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ
2. นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยบนเวทีวิชาการ
3. นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มีความพึงพอใจต่อการสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ


ระยะเวลาดำเนินการ
1. เปิดรับบทความวิจัย บัดนี้ - 11 มีนาคม 2559
2. แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย 11 พฤษภาคม 2559
3. นักวิจัยส่งบทความวิจัยหรือโปสเตอร์ฉบับแก้ไข 25 พฤษภาคม 2559
4. ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย 15 มิถุนายน 2559
5. ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 22 กรกฎาคม 2559


การดำเนินการ
1. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)
บทความที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการจะผ่านการกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 คน ในลักษณะเป็น Double-blind peer review
2. การตีพิมพ์ในวารสาร
บทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ที่ได้รับผลงานดีเด่นจะได้ตีพิมพ์ในวารสารดังต่อไปนี้
1) วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร (วารสารในฐาน TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2) วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (วารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3. รูปแบบการดำเนินการ
1) การสัมมนาทางวิชาการ (Special lecture)
2) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation)
3) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)


กลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
1. ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
2. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ด้านการจัดการโลจิสติกส์และการท่องเที่ยว
4. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. ด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
6. ด้านอาหารและสุขภาพ
7. ด้านเกษตรศาสต


อัตราค่าลงทะเบียน

 

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์
ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
  ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559 หลังวันที่ 18 มีนาคม 2559 ประเภทการนำเสนอ
บุคคลทั่วไป 3,000 3,500  
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย 2,500 3,000  
นักศึกษาทั่วไป 2,000 2,500  
นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
1,200 1,500  

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ประเภทผู้สมัคร อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป 1,000
นักศึกษาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
500
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ : ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อบัญชี : การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บัญชีเลขที่ : 695-0-29189-5

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย) ที่ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 18 มีนาคม 2559 สามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ถึง วันที่ 25 มีนาคม 2559หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรโดยทั่วไป ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน
2. นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรทั่วไป จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ และผู้นำเสนอผลงานได้รับประสบการณ์ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ สู่สาธารณชน รวมทั้งได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพสู่การวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ต่อชุมชน สังคมและประเทศต่อไป
3. ได้เสริมสร้างบรรยากาศการวิจัยและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ

Copyright © 2015-2016 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ All rights reserved.
ที่อยู่ : 83 หมู่ที่ 11 ถนน สระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5671-7141
E-mail : pcru_conference@hotmail.com www : http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016/

IP : 44.192.254.246
57
40
20181
28250
18016
เริ่มนับ