การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 (The Tenth National Conference of Economists: NCE)
10 ม.ค. 2559 ( เข้าชม 1096 ครั้ง )

 

หลักการและเหตุผล

จากการประเมินสถานการณ์โดยองค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2544 – 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ กล่าวคือคาดว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่แต่ละประเทศจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ สำหรับประเทศไทยนั้น เรากาลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์ว่าจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรและเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบภายในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2571 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุในสังคมไทยจะทาให้เกิดการเพิ่มจานวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ในขณะที่จานวนประชากรวัยแรงงานลดลงอันจะมีผลต่อผลผลิตรวมของประเทศ นอกจากนี้การจัดสรรทรัพยากรเพื่อผู้สูงอายุของประเทศจะเพิ่มขึ้นและมีการพึ่งพิงสมาชิกในครอบครัวที่สูงขึ้น ปรากฏการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยที่ไม่อาจละเลยได้ ด้วยเหตุนี้สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” จึงได้ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 10 (The Tenth National Conference of Economists) ขึ้น โดยมีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น เจ้าภาพในการประชุมวิชาการครั้งนี้ สถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่ง จะได้ร่วมกันเผยแพร่แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สร้างสรรค์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ และชี้แนวทางส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของประเทศและสังคมไทยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ามกลางกระแสการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในสังคมโลก

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

https://ncethailand10th.wordpress.com/

 

IP : 44.192.254.246
57
40
20181
28250
18016
เริ่มนับ