แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
29 ส.ค. 2558 ( เข้าชม 1760 ครั้ง )

คำชี้แจง
๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร การจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ ๓ ข้อร้องเรียนที่เสนอต่อหลักสูตร
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

>> ทำแบบสอบถามคลิก <<

IP : 44.192.254.246
64
40
20188
28250
18023
เริ่มนับ