บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)
27 ส.ค. 2558 ( เข้าชม 932 ครั้ง )

 

       ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis) ของเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยระบบนี้จะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างมาตรฐานในการจัดทำวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยการอบรมครั้งนี้มี ผศ.ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำทีมพร้อมด้วยอาจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP : 54.225.59.14
39
82
14567
22114
24277
เริ่มนับ