โครงการศึกษาดูงาน 3-4 มิถุนายน 2558
11 มิ.ย. 2558 ( เข้าชม 870 ครั้ง )
 
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ซึ่งนำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ ได้เปิดบ้านต้อนรับอย่างอบอุ่นและอย่างเป็นกัลยาณมิตร  ในการศึกษาดูงานครั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้เยี่ยมชมโครงสร้างระบบการบริหารงาน และแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านนโยบายและแผน พร้อมทั้งด้านการพัฒนาบัณฑิต เพื่อนำมาพัฒนาและเป็นแนวทางในการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป
 
 
 
 
 
 
 
 
          เช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  มหาวิทยาลัยสุรนารี  โดยมีคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม อาจารย์ ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน เป็นผู้กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหาร นโยบายและแผน และการพัฒนานักศึกษา ด้วยแนวคิดที่ว่า "ถ้าทำให้ดีกว่าไม่ได้ ก็ทำให้ต่างกันออกไป"  นอกจากนี้ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ ซึ่งเป็นเป็นศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ ถือได้ว่าเป็นเพชรน้ำงามจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเรา ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การบริหารงาน และการดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์ของสาขาวิชา ซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ และแนวคิดที่ดีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
 
 
 
 
IP : 54.226.36.60
48
62
12102
13170
30663
เริ่มนับ