การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
06 มิ.ย. 2558 ( เข้าชม 1332 ครั้ง )

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม

        ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ในสนใจ และนักวิจัยส่งบทความวิจัยในงาน #การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี2558
#การเชื่อมโยงและบูรณาการระหว่างศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษ
The 2nd National and International Research Conference 2015 “Building Graduate Cross-border Bridges” #NIRC2015
24-25 ตุลาคม 2558 ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม

การนำเสนอเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แบ่งเป็น 4 กลุ่ม สาขาวิชา
Topics of interest for submission include, but are not limited to ;
- กลุ่มการศึกษา
Education
- กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
- กลุ่มบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
Business Administration and Communication 
Studies
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Science and Technology and Health Science

#กำหนดการลงทะเบียนและส่งผลงานวิจัย

#ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม(Full paper)และหลักฐานการชำระเงินสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย 1 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2558
Paper Submission & Payment Notification June 1 - August 1, 2015

#แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 1 กันยายน 2558
Notification of Acceptance September 1, 2015

#วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยที่แก้ไข 15 กันยายน 2558
Final Paper Submission September 15, 2015

#การลงทะเบียนและชำระเงินสำหรับผู้เข้าฟัง 1 มิถุนายน - 20 กันยายน 2558
Audience Registration September 20, 2015

 

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิก!!!!!

http://mis.nrru.ac.th/gradnirc/

IP : 44.192.254.246
58
40
20182
28250
18017
เริ่มนับ