นักศึกษารปม. รุ่นที่ 2 เข้าร่วมการเสนอผลงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
16 ธ.ค. 2557 ( เข้าชม 746 ครั้ง )

        เมื่อวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.วงศกร เจียมเผ่า ประธานหลักสูตร รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน และอาจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ไปเสนอผลงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 9 คน และมีนักศึกษารปม. รุ่นที่  3 เข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมเป็นกำลังใจให้กับรุ่นพี่ จำนวน 12 คน ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการเรียนอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกเวทีในระดับชาติและระดับนานาชาติจะมีนักศึกษารปม. ไปร่วมเสนอผลงานเสมอ        

IP : 54.225.59.14
39
82
14567
22114
24277
เริ่มนับ