สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจัดสัมมนาเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
27 ต.ค. 2557 ( เข้าชม 865 ครั้ง )

         เมื่อวันที่ เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร มาเป็นวิทยาการในการให้ความรู้ในครั้งนี้  โดยมีเนื้อหาความสำคัญของการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หลักการและแนวคิดสำคัญในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการและวิพากษ์การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์นำความรู้เรื่องการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ไปสู่การทำวิทยานิพนธ์ และมีคณาจารย์เข้าร่วม ฟังสัมนาใครครั้งนี้ได้แก่ ผศ.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน ผศ.ดร.ผ่องลักษณ์  จิตต์การุญ และ ผศ.ดร.อารีย์ ปรีดีกุล

 

 

 

 

 

 

 
IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ