เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 4-5 ส.ค.57 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
07 ส.ค. 2557 ( เข้าชม 1178 ครั้ง )
 
 
         เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด รองผู้อำนวยการฯ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯเป็นจำนวนมาก
          ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา คุ้มฉาย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น แบบโปสเตอร์ และนายจุฑากร เคราห์ดี  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 12 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น แบบปากเปล่า
 

 
นางสาวสุจิตรา คุ้มฉาย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4
 
 


นายจุฑากร เคราห์ดี  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 12
 
 
 
 
 
          ดร.วงศกร เจียมเผ่า ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต กล่าวว่า การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนศ.รปม.ทั้งรุ่น 1 รหัส 55 และรุ่น 2 รหัส 56 โดยการบรรยายทั้ง13 คน ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความถึงพร้อมทั้งทางวิชาการสามารถเป็นผู้ชี้นำสังคมและมีจิตใจอันเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค สามารถเอาชนะต่อสิ่งที่ยากยิ่งได้อย่างสง่างาม มีความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ จนสามารถจบการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพทุกคน
 
 
 
 
IP : 54.226.36.60
48
62
12102
13170
30663
เริ่มนับ