การประชุมสัมนานำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2557
02 มิ.ย. 2557 ( เข้าชม 1088 ครั้ง )

  

 

 สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับ ปริญญาโทและ ปริญญาเอก

เข้าร่วมนำ เสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ซึ่งผู้จัดทำต้องส่งบทความที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557

 

รายละเอียดสามารถดูได้จาก เว็ปไซต์ http://www.kpru.ac.th/icsd/ 

หรือ โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงที่ 055 - 706555 ต่อ 1770

IP : 54.226.36.60
48
62
12102
13170
30663
เริ่มนับ