สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13
24 ก.พ. 2557 ( เข้าชม 1355 ครั้ง )
   
   เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย นำทีมโดย ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา, ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  รองผู้อำนวยการฯ, เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  นำคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 71 คน
   
   การนำเสนอผลงานในครั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานดีเด่น" ได้แก่
การนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์
1.นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์            สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 13 
2.ธันย์ธิชา  ใต้อุดม                   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 13 
3.นางสาวสุภัตรา  เอี่ยมนาค      สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1
การนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย
1.นางสาวสุภารัตน์  แก้วทองคำ สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ รุ่นที่ 1
(
สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ ได้รับรางวัลครั้งแรก โดยการนำทีมของ ดร.วงศกรเจียมเผ่า )
 
 
 
วันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IP : 54.226.36.60
43
62
12097
13170
30658
เริ่มนับ