สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ เดือนพฤศจิกายน 2556
21 พ.ย. 2556 ( เข้าชม 922 ครั้ง )
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
 
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 
ณ ห้อง 411 อาคาร 4 สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
 
เวลา 9.00 น.
 
ผู้วิจัย    : นายจตุพร เสือมี   สาขาวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา  รุ่นที่ 1
ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีการจับคู่ความสามารถในการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของของข้อสอบ ที่วัดความสามารถหลายมิติและให้คะแนนหลายค่า
               ด้วยวิธีการขยายโลจี สติกแบบจัดอันดับ

 
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโท)
 
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556
 
ณ ห้อง 411 อาคาร 4 สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
 
เวลา 16.00 น.
 
ผู้วิจัย    : นางสาวณัฐภรณ์ อินทรีย์  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  รุ่นที่ 10
ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจบ้านตำบลสมอแข อำเภอเมือ จังหวัดพิษณุโลก 

**  ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์
ในเวลาและสถานที่ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น   **

IP : 54.225.59.14
39
82
14567
22114
24277
เริ่มนับ