สกอ.ประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ “บัณฑิตไทยไม่โกง”
11 ก.ย. 2556 ( เข้าชม 1654 ครั้ง )
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“บัณฑิตไทยไม่โกง” 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานสื่อทางเลือกที่จะสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ไปยังสื่อต่างๆและกระจายไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว เห็นความสำคัญ หันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบต่อไป
 
กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีทุกสถาบัน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
กิจกรรมที่ ๑ ประกวดแอนิเมชั่น
ลักษณะผลงาน

ส่งผลงานเป็นทีมในนามสถาบันอุดมศึกษา ไม่จำกัดจำนวนทีมๆ ละไม่เกิน ๕ คน สมาชิกในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดคณะและชั้นปี และในแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- เป็นผลงานแอนิเมชั่น ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค แต่ต้องมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ความยาวไม่ต่ำกว่า ๒ นาที แต่ไม่เกิน ๕ นาที (รวม introtitle และ end credit)
-จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์นามสกุล .AVI หรือ .MPEG ขนาดภาพ ๑๖:๙ความละเอียด ๑๒๘๐ x ๗๒๐ พิกเซล
-เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th/pr_web/index.html)

เงินรางวัล จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร(สำหรับรางวัล Popular Vote

ผู้สมัครต้อง upload ผลงาน เผยแพร่ผ่าน youtube.com
ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และส่ง URL ของผลงานที่ upload แล้ว ส่งมายัง yodsawat@mua.go.th และจะสิ้นสุดการนับจำนวน page view ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ในการตั้งชื่อเพื่ออัพโหลดขึ้น youtube ต้องมีคำว่า "แอนิเมชั่น บัณฑิตไทยไม่โกง โดยทีม...................")

เกณฑ์การตัดสิน
 -เนื้อหา ๓๐ คะแนน
-ความคิดสร้างสรรค์ ๓๐ คะแนน
- เทคนิคการนำเสนอ ๒๐ คะแนน
- ความสวยงาม ๒๐ คะแนน
 
การส่งผลงาน
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยส่งผลงาน ใบสมัคร พร้อมไฟล์โครงเรื่องย่อ มาที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (ดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่ http://www.mua.go.th/ และhttp://www.facebook.com/ohecanticorruption)
 
กิจกรรมที่ ๒ ประกวดภาพยนตร์สั้น
 
-ส่งผลงานเป็นทีมในนามสถาบันอุดมศึกษา ไม่จำกัดจำนวนทีมๆ ละไม่เกิน ๕ คน สมาชิกในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดคณะและชั้นปี และในแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 เป็นผลงานภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตไทยไม่โกง”
-ความยาวไม่เกิน ๑๕ นาที (รวม intro title และ end credit)
-จัดส่งผลงานในรูปแบบ DVD ฉบับเต็ม ขนาดภาพ ๑๖:๙
-เครดิตท้ายผลงาน (end credit) ต้องมีโลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mua.go.th/pr_web/index.html)

เงินรางวัล จำนวน ๑๙๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
 
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
-รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัล Popular Vote เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

(สำหรับรางวัล Popular Vote ผู้สมัครต้อง upload ผลงาน เผยแพร่ผ่าน youtube.comในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และส่ง URL ของผลงานที่ upload แล้ว ส่งมายัง yodsawat@mua.go.th และจะสิ้นสุดการนับจำนวน page view ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ในการตั้งชื่อเพื่ออัพโหลดขึ้น youtube ต้องมีคำว่า "ภาพยนตร์สั้น บัณฑิตไทยไม่โกง โดยทีม...................")
 
เกณฑ์การตัดสิน
 เนื้อหา ๔๐ คะแนน
 การผลิต ๔๐ คะแนน
 ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน
การส่งผลงาน
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยส่งผลงาน ใบสมัคร ไฟล์โครงเรื่องย่อ พร้อมไฟล์ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นของทีม ขนาด A๔ ความละเอียด ๓๐๐dpi รูปแบบไฟล์เป็น .psd หรือ .jpg มาที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๑๐๔๐๐ (ดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่ http://www.mua.go.th/ และ http://www.facebook.com/
ohecanticorruption)
 
กิจกรรมที่ ๓ ประกวดบทความ
 
-ส่งผลงานในนามสถาบันอุดมศึกษา ๑ คน ต่อ ๑ บทความ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยบทความที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ A๔หน้าละไม่น้อยกว่า ๒๕ บรรทัด พิมพ์ด้วยอักษร Angsana New ๑๖ โดยระบุชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
-เงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
เกณฑ์การตัดสิน
 เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด “บัณฑิตไทยไม่โกง”
 ความสมบูรณ์ของเนื้อหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจน สละสลวย และเหมาะสม
การส่งผลงาน
หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยส่งผลงาน พร้อมใบสมัครมาที่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
 
 
IP : 44.192.254.246
57
40
20181
28250
18016
เริ่มนับ