การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11 ก.ย. 2556 ( เข้าชม 1886 ครั้ง )

กำหนดการประชุม

กิจกรรม วันที่
วันสุดท้ายการรับความวิจัยและลงทะเบียนการนำเสนอบทความ 15 กันยายน 2556
วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข 30 กันยายน 2556
วันสุดท้ายการรับชำระค่าลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม 5 ตุลาคม 2556
วันประกาศชื่อผู้นำเสนอบทความวิจัย 10 ตุลาคม 2556หลักการและเหตุผล

          สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้อันมีคุณค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในการดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าว สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษาได้จัดให้มีการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา และเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิจัยในรูปแบบที่หลากหลายระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย นอกจากนั้นยังเป็นการตอบสนองต่อเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คือ ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมเป็นกรรมการกลั่นกรอง (Peer Reviewers) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
          การจัด การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกิจกรรมสำคัญที่สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษาฯ จัดให้มีขึ้นทุกปี ลักษณะการจัดโครงการฯ เป็นการประชุมระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการเป็นพื้นที่สำหรับนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย โดยสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษาฯ เป็นเจ้าภาพในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 5 ครั้ง และในปีที่ผ่านมา (ครั้งที่ 6) สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษาฯ ได้เป็นเจ้าภาพในนามตัวแทนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 1 ครั้ง
          นอกจากนั้น จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 90 ปีของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นอาเซียนในปี 2558 ดังนั้นสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา จึงจัดให้มีโครงการ"การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 7" ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจอื่นๆทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นแหล่งในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานทางวิชาการของนักวิชาการโดยใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของผลงานทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบและกระบวนการวิจัยที่หลากหลายสำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปทั้งในประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ

รูปแบบการจัดงาน

 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 2. นิทรรศการและการแนะนำหลักสูตรระดับบัณพิตศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
 3. นิทรรศการจากศูนย์หนังสือต่างๆ
 4. การนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน

ลักษณะของผลงานที่นำเสนอ

 1. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท-เอก ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
 2. ประเภทของการนำเสนอผลงาน
  • การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) ต้องนำเสนอด้วย PowerPoint และใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที
  • การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยจัดทำโปสเตอร์ขนาดกว้าง x สูง เท่ากับ 80 cm. x 120cm. สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย และข้อสรุป
 3. ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงานสามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ข้อกำหนดการเสนอผลงาน
         การเตรียมผลงานวิจัยให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาว 4-10 หน้ากระดาษ A4 นับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง โดยใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาด 14 point และให้ประกอบด้วย บทคัดย่อ Abstract บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการวิจัย อภิปรายและสรุปผลการวิจัย และเอกสารอ้างอิง

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด

http://graduate.udru.ac.th/grc2013/

IP : 44.192.254.246
62
40
20186
28250
18021
เริ่มนับ