( 05 มี.ค. 2561 )
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 และ ...
( 06 พ.ย. 2560 )
       เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดซุ้มแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ให้มาถ่ายภาพและรับของที่ระลึก ทำให ...
( 07 ก.ย. 2560 )
    เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 นำทีมจัดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ ...
( 11 ส.ค. 2560 )
  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นำทีมต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวา ...
( 23 ก.ค. 2560 )
       การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ...
( 13 ก.พ. 2560 )
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” วัน ...
( 02 มิ.ย. 2559 )
        บัณฑิตวิทยาลัยนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์, รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ,ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์พร้อมด้วยนางพรทิพย์ เต็งเจริญ, นางวนิดา ตรีพรหม,น ...
( 10 เม.ย. 2559 )
  คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความประสงค์ที่จะร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ...
( 08 เม.ย. 2559 )
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ...
( 27 มี.ค. 2559 )
      เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 57 เรื่อง" ...
( 20 มี.ค. 2559 )
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 58 เรื่อง"การพัฒนาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ ...
( 17 มี.ค. 2559 )
    เมื่อวันที่10-11 มี.ค.59 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยโดยใช้ Mplus โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ...
( 10 มี.ค. 2559 )
    เมื่อวันที่10-11 มี.ค.59 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยโดยใช้ SPSS โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ส ...
( 22 ธ.ค. 2558 )
            เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (The 37th National Graduat ...
( 22 ธ.ค. 2558 )
          เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำทีมโดย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานกา ...
( 11 ธ.ค. 2558 )
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยนำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมงานพิ ...
( 26 ต.ค. 2558 )
   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2558 “PSRU Graduates of 2015, Congratulations!” ณ ห้องคอนเวน ...
( 08 ก.ย. 2558 )
            เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธี “ไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ และกีฬาสานสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับ ...
( 28 ส.ค. 2558 )
            เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมก้าวแรกสู่พิบูลสงคราม  ณ ห้องประชุมนนทรี (AV) มหา ...
( 27 ส.ค. 2558 )
         ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดลองใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ...
( 27 ส.ค. 2558 )
  เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดี และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องในเทศกาลเข้าพ ...
( 11 มิ.ย. 2558 )
    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ...
( 22 เม.ย. 2558 )
     รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.อั ...
( 02 เม.ย. 2558 )
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวล ...
( 20 มี.ค. 2558 )
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย ที่ปรึกษาคณบดี, รองคณบดี และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ...
( 20 มี.ค. 2558 )
          บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแนะนำผู้บริหารและบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยรวมถึงแนะนำภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ...
( 14 มี.ค. 2558 )
        เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
( 14 มี.ค. 2558 )
     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 15.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ป ...
( 09 มี.ค. 2558 )
       สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติประชุมเห็นชอบแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บว.) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ...
( 16 ธ.ค. 2557 )
        เมื่อวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.วงศกร เจียมเผ่า ประธานหลักสูตร รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ ...
( 02 พ.ย. 2557 )
     เมื่อวันที่  29-30 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิต ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย และห้อง ...
( 27 ต.ค. 2557 )
      เมื่อวันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัยได้แสดงความยินดีกับมหาบ ...
( 27 ต.ค. 2557 )
         เมื่อวันที่ เสาร์ ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนได้จัดสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคารบ ...
( 24 ต.ค. 2557 )
          บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และงานเลี้ยงสานสัมพันธ์บัณฑิต เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทั ...
( 24 ต.ค. 2557 )
                  บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา ส่งเสริมคุณธรรมนำสังคมเป็นกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา เมื่อวันพุธ ...
( 19 ก.ย. 2557 )
             เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และดร.สุภาวดี  แหยมคง รองผู้อำนวยการฯฝ ...
( 17 ก.ย. 2557 )
       เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดให้มีการทำบุญเข้าพรรษาและถือเป็นการเฉลิมฉลองให้กับนักศึกษารุ่น 1 ที่จบการศึกษากันหมดทั้ง 26 ...
( 03 ก.ย. 2557 )
   เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และดร.สมห ...
( 25 ส.ค. 2557 )
       เมื่อวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) นำทีมโดย ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศ ...
( 07 ส.ค. 2557 )
             เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา และ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด รองผู้อำนวยการฯ ...
( 20 ก.ค. 2557 )
    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 57 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.) จัดให้มีการถ่ายรูปหมู่มหาบัณฑิตรุ่น1 ที่สามารถจบการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ทั้ง 26 คน ซึ่งถือเป็นความ ...
( 15 ก.ค. 2557 )
             เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำทีมโดย ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย& ...
( 15 ก.ค. 2557 )
     เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำงานงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำทีมโดย ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด ร ...
( 15 ก.ค. 2557 )
     เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา สำงานงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา นำทีมโดย ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด รองผู้อำนวยการฯ และเจ ...
( 04 ก.ค. 2557 )
       เมื่อวันที่ 19-26 มิย.ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้กับสิงห์รปม.2 (รหัส56) จำนวน 29 คน ทุกคนมีผลการสอบเป็นท ...
( 16 มิ.ย. 2557 )
         เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 57 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(รปม.)ได้จัดสอบจบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ รหัสนักศึกษา 55 (รปม.รุ่นที่1) ทำให้นักศ ...
( 12 มิ.ย. 2557 )
     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำทีมโดย ดร.สมหมาย  อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และดร. ...
( 02 มิ.ย. 2557 )
  เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้ผนึก 8 สถาบันเสนอผลงานวิจัยอาจารย์-ป.โท ซึ่งประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์         2.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
( 02 มิ.ย. 2557 )
      สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดั ...
( 24 ก.พ. 2557 )
       เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระด ...
( 21 พ.ย. 2556 )
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)   วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556   ณ ห้อง 411 อาคาร 4 สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) &nb ...
( 21 พ.ย. 2556 )
    เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  รองผู้อำนวยการสำ ...
( 02 ก.ย. 2556 )
        เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดโครงการศึกษาดูงานขึ้น วันที่ 28 สิงหาคม 2556  ณ ม ...
( 25 ส.ค. 2556 )
  กำหนดส่งแผนการปฏิบัติการ ประจำปี 2557 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2556   สามารถส่งเอกสารได้ที่ สำนักงานปรสานการจัดบัณฑิตศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 มหาวิทยา ...
( 18 ส.ค. 2556 )
        เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 สำหรับนักศึกษาบัณฑ ...
( 09 ส.ค. 2556 )
กำหนดการ (ภาคเช้า) งานสานสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ อาคารทีปวิชญ์ ห้อง ท.209 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครม ส่วนทะเลแก้ว   ---------- ...
( 09 ส.ค. 2556 )
นัดถ่ายรูป  ตามวันและเวลาที่กำหนด ดูรายละเอียด > คลิก!! < ณ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 3 ห้อง ท 302 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่นทะเลแก้ว  
( 04 ส.ค. 2556 )
วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารภูมิราชภัฏ (ชั้นที่ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเข้าร ...
( 24 ก.ค. 2556 )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร : 0-5524-1711
( 15 ก.ค. 2556 )
         เมื่ออังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 20.00 น.ที่ผ่านมา สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา, ชมรมศิษย์บัณฑิต และมหาวิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเ ...
( 08 ก.ค. 2556 )
วีดีทัศน์   http://www.youtube.com/watch?v=XpyCX5_FTYA&feature=youtu.be     ภาพกิจกรรม         ...
( 01 ก.ค. 2556 )
             ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 7.30 น.เป็นต้นไป ทางสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา จะจัดกิจกรรมการถ่ายภาพร่วมกันระหว่าง ผู้บริหาร คณาจา ...
( 28 มิ.ย. 2556 )
            เมื่อวันที่ 24, 25, 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ดร.สมหมาย อ่ำดอนกลอย ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  ดร.นงลักษณ์ ใจฉลา ...
( 26 มิ.ย. 2556 )
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 9.00 - 12.00น. ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  อยู่มี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา ...
( 16 มิ.ย. 2556 )
    ดาวน์โหลดเอกสารรายชื่อและกำหนดการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา    >>> คลิก <<<
( 13 มิ.ย. 2556 )
         บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะทำพิธีซ้อมรับฯ ให้แ ...
( 13 มิ.ย. 2556 )
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "The Wisdom Wisdom for So ...
( 10 มิ.ย. 2556 )
  ** แก้ไขเอกสารฉบับใหม่ **           เปลี่ยนห้อง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จากเดิม ห้อง ท.503 เปลี่ยนเป็นห้อง กอ.307 เพิ่มเติมห้อง ...
IP : 54.166.245.10
116
115
17336
13324
12484
เริ่มนับ