( 20 พ.ย. 2561 )
R and D สำนักวิชาการ Research and Development   การสนับสนุนการวิจัยด้านการเมืองการปกครอง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานสนับสนุนก ...
( 17 ต.ค. 2561 )
      การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19  (The 19th Graduate Studies of Northern Rajabhat ...
( 22 เม.ย. 2561 )
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course) สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 25 พฤษ ...
( 13 ม.ค. 2560 )
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 ด้วยในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2560 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชา ...
( 27 ต.ค. 2559 )
  ประกาศการรับสมัครทุน โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.  ระดับปริญญาโท (รอบ 2 / 2559) โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับ ...
( 19 ก.ย. 2559 )
Welcome to the UNSDGs International Conference The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) will be ...
( 19 ก.ย. 2559 )
THE 41ST NATIONAL AND INTERNATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE, 2016 หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึ ...
( 30 ก.ค. 2559 )
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”                   สถาบันว ...
( 30 ก.ค. 2559 )
    ส่งบทความวิจัย คำแนะนำการเขียนบทความ ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความ ดาวน์โหลดคำอธิบายเทมเพลท ส่งบทความวิจัย   กำหนดการรับสมั ...
( 02 ก.ค. 2559 )
  โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภ ...
( 02 ก.ค. 2559 )
  สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 8 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ 1.การแพทย์ สาธารณสุข 2.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้ ...
( 27 มิ.ย. 2559 )
  หลักการและเหตุผล               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ การวิจัยเพ ...
( 12 มิ.ย. 2559 )
  โครงการประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 6” วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักการและเหตุผล คณะวิทยาก ...
( 10 ม.ค. 2559 )
  หลักการและเหตุผล จากการประเมินสถานการณ์โดยองค์การสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2544 – 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ กล่าวคือคาดว่าจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของป ...
( 03 พ.ย. 2558 )
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 Click :http://grad.crru.ac.th/conference
( 08 ก.ย. 2558 )
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นิสิตนักศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาเอก โ ...
( 29 ส.ค. 2558 )
คำชี้แจง ๑. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร การจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบ ...
( 29 มิ.ย. 2558 )
    ลิ้งค์ http://graduate.nstru.ac.th/nakhonsiconference/
( 29 มิ.ย. 2558 )
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ (วช.)ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558" ( Thailand Reserch Expo 2015)  ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ปร ...
( 06 มิ.ย. 2558 )
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา         ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ในสนใจ และนักวิจัยส่งบทความวิจัยในงาน #การประชุมวิชาการและการนำเสนอ ...
( 22 พ.ค. 2558 )
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15  ลงทะเบียนเปิดรับบทความ ภายใน 31 พฤษภาคม 2558&nb ...
( 22 พ.ค. 2558 )
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Chaopraya University National Conference Year 2015 (CPUNC) "สังคมศาสตร์กับการบริหาร" ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ เจ้าะระยา ...
( 27 ม.ค. 2558 )
  อ่านรายละเอียดคลิก http://www.arda.or.th/research-detail.php?id=10
( 10 พ.ย. 2557 )
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดเอกสารได้ที่ http://www.vu.ac.th/index.php/en/vu-all-information/item/267-2-21
( 22 ก.ย. 2557 )
  ขอเรียนเชิญคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาล "เข้าพรรษา" วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วน ...
( 22 ก.ย. 2557 )
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ อาคารภูมิราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ หัวข้อ "พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ ...
( 11 ก.ย. 2556 )
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดโครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล“บัณฑิตไทยไม่โกง”  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้ ...
( 11 ก.ย. 2556 )
กำหนดการประชุม กิจกรรม วันที่ วันสุดท้ายการรับความวิจัยและลงทะเบียนการนำเสนอบทความ 15 กันยายน 2556 วันสุดท้ายของการส่งบทคว ...
( 11 ก.ย. 2556 )
          ที่ประชุมเศรษฐกิจโลก WEF เผยผลจัดอันดับการศึกษาอาเซียน พบประเทศไทยรั้งท้าย อันดับ 8 ด้าน ศธ. ชี้ เด็กไทยคิดไม่เป็น จึงเล็งปรับการศึกษาทั้งระบบ โดยเฉพาะการปฏิ ...
( 11 ก.ย. 2556 )
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชิญ 7 มหาวิทยาลัย จาก 5 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ร่วมหารือเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558          ...
( 11 ก.ย. 2556 )
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโปรแกรม-มาตรการ ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ หลังพบมีรูปแบบการคัดลอกที่หลากหลาย           เมื่อวันที่ ...
( 02 ก.ย. 2556 )
The National Graduate Research Conference is aimed to be a consortium for graduate students to present and exchange the advancement of their research to the academic society. The work present in th ...
( 15 ส.ค. 2556 )
         งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 28 ชวนเที่ยวพิทักษ์โลก จัดขึ้นวันที่ 5-8 กันยายน 2556 ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานมหกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านก ...
( 07 ส.ค. 2556 )
          สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ...
( 07 ส.ค. 2556 )
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก aseancorner           ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย และเพื่อนสมาชิกอีก 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะถือเป็นตลาดเดียวกันเช่นเดี ...
( 15 ก.ค. 2556 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลงานวิทยานิพนธ์ เข้าประกวดเพื่อรับรางวัลเครือข่ายพัฒนบริหาร ...
( 19 มิ.ย. 2556 )
เปิดบริการให้เช่าห้องพักราคาพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บัณฑิตและญาติทจะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ห้องดีลักซ์(DELUX ROOM)   ราคา     800  บาท/คืน   รวมค่าบริการอาหารเช้า ...
( 14 มิ.ย. 2556 )
  เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้ผนึก 8 สถาบันเสนอผลงานวิจัยอาจารย์-ป.โท ซึ่งประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์         2.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
( 13 มิ.ย. 2556 )
      กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 9: การวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 &rdqu ...
( 13 มิ.ย. 2556 )
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชืญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2556 เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากทุกส ...
( 08 มิ.ย. 2556 )
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ ศูนย์ศึกษาวิ ...
( 08 มิ.ย. 2556 )
      ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัยทางสมองของ BRAND’S Brain Research Centre ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 กันยายน 2556 นี้ ที่ประธานกรรมการโครงกีารทุนวิจัยทางสมองของ ...
( 08 มิ.ย. 2556 )
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ "The ...
IP : 18.204.2.231
1
44
18797
20641
19834
เริ่มนับ