กฎระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง, แนวทางปฏิบัติของนักศึกษา

>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559<<

>>แนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์<<

>>กรรมการและเลขานุการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์<<

>>แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา<<

>>แนวปฏิบัติว่าด้วยการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ<<

>>การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา<<

>>ขั้นตอนการลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา<<

>>ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา<<

>>ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท<<

>>ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก<<

>>ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์<<

>>ขั้นตอนการพัฒนาวิทยานิพนธ์<<

>>การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 2559<<

 

IP : 18.206.187.81
7
59
23510
23168
9965
เริ่มนับ