หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม2 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2559 (ไม่มี)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (ไม่มี)
-ปีการศึกษา 2557
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม1 ตอนที่ 2 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (ไม่มี)

-ปีการศึกษา 2559 (ไม่มี)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณทิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-ปีการศึกษา 2556
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม2 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม2 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม2 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2559
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม2 (คลิก)


สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (ไม่มี)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

-ปีการศึกษา 2559 (ไม่มี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (เปลี่ยนชื่อสาขาใหม่เป็น สาขาวิชาการสอนและการบริหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม2 รุ่น9/2 (คลิก)

สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
-ปีการศึกษา 2556
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม2 รุ่น7/2 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2559 (คลิก)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558
กลุ่ม1 (คลิก)

กลุ่ม2 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2559
กลุ่ม1 (คลิก)
กลุ่ม2 (คลิก)

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์การสอนภาษาอังกฤษ
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสหวิทยศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชาเคมี
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
เคมี (คลิก)
เคมี กลุ่ม1 (คลิก)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ
-ปีการศึกษา 2555
รุ่น 16/31 (คลิก)
รุ่น 16/44 (คลิก)
รุ่น 16/61 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556
รุ่น 17/31 (คลิก)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย 16/34
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)

สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ แผน ก.
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐ แผน ข.
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น
-ปีการศึกษา 2555
รุ่น 16/32 (คลิก)
รุ่น 16/33 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556
รุ่น 17/32 (คลิก)
รุ่น 17/33 (คลิก)

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แผน ก.
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น แผน ข.
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
-ปีการศึกษา 2555 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2556 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2557 (คลิก)
-ปีการศึกษา 2558 (คลิก)

IP : 54.162.224.176
82
137
18651
17974
15543
เริ่มนับ