บว. 1 คำร้องทั่วไป
บว. 2 แบบคำร้องขอสอบความรู้พื้นฐานทางการศึกษา (สำหรับผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษา)
บว. 3 แบบคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก
บว. 4 แบบขอสอบประมวลความรู้(ระดับปริญาโท)
บว. 5 คำร้องรักษาสภาพนักศึกษา
บว. 6 แบบขอโอนผลการเรียน
บว. 7 แบบคำร้องขอสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
บว. 8 แบบใบลา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
บว. 9 แบบคำร้องขอลงทะเบียน
บว. 10 แบบคำร้องขอผ่อนผันส่งเค้าโครงวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
บว. 11 แบบคำร้องขอผ่อนผันกำรส่งวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ
บว. 12 แบบขอเปลี่ยนแปลงกำรควบคุมวิทยำนิพนธ์
บว. 13 แบบขอเปลี่ยนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กำรค้นคว้าอิสระ
บว. 14 แบบขอใช้ห้องเรียนและอาคารสถานที่
บว. 15 แบบสรุปผลการสอบประมวลความรู้
บว. 16 แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว. 17 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว. 18.1 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาโท)
บว. 18.2 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาเอก)
บว. 19 แบบขอส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขสมบูรณ์
บว. 20 แบบขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ(ระดับปริญญาโท)
บว. 21 แบบขอส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไขสมบูรณ์
บว. 22 แบบประเมินผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระรายบุคคล
บว. 23 แบบบันทึกผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/กำรค้นคว้าอิสระ
บว. 24 แบบเสนอขอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
บว. 25 แบบขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย
บว. 26 ใบชำระเงินการลงบทความวิจัย
บว. 27 แบบขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์/กำรค้นคว้าอิสระ
บว. 28 แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาโท)
บว. 28.1 แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาเอก)
บว. 29 แบบประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์/กำรค้นคว้าอิสระ
บว. 30 แบบบันทึกผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว. 31 แบบเสนอตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไขสมบูรณ์
บว. 31.1 แบบเสนอตรวจวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไขสมบูรณ์สำหรับปริญญาโท
บว. 31.2 แบบเสนอตรวจวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขสมบูรณ์สำหรับปริญญาเอก
บว. 32 การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
บว. 33 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาโท)
บว. 34 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ระดับปริญญาเอก)
บว. 35 แบบคำร้องขอสำเร็จกำรศึกษา(หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต)
บว. 36 แบบส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
บว. 37 การรับรองบทความวิจัย
บว. 38 ผลการตรวจบทความวิจัย
บว. 39 แบบลงเวลาปฏิบัติการสอน
บว. 40 แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บว. 41 ใบขอเปลี่ยนแปลงการสอน
บว. 43 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
บว. 44 แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนสอนรายเดือน
บว. 45 แบบฟอร์มค่าตอบแทนการสอนรายภาคเรียน
บว. 46 คำร้องขอถอนรายวิชา

 

IP : 44.192.254.246
59
40
20183
28250
18018
เริ่มนับ