ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ(บว.)สำหรับนักศึกษา (คลิก)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั่วไป(บว.)แบบเก่า (คลิก)


 

******************************

 

กฎระเบียบ, ข้อบังคับ, คำสั่ง, แนวทางปฏิบัติของนักศึกษา

>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559<<

>>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 2559<<

>>แนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์<<

>>กรรมการและเลขานุการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์<<

>>แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา<<

>>แนวปฏิบัติว่าด้วยการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ<<

>>การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา<<

>>ขั้นตอนการลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา<<

>>ขั้นตอนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา<<

>>ขั้นตอนการสอบประมวลความรู้ระดับปริญญาโท<<

>>ขั้นตอนการสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก<<

>>ขั้นตอนการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์<<

>>ขั้นตอนการพัฒนาวิทยานิพนธ์<<

>>การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ในวารสารหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา 2559<<

>>การใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับบัณฑิตศึกษา 2561<<

 

IP : 18.204.2.231
0
44
18796
20641
19833
เริ่มนับ