ปฏิทินนี้ เป็นปฏิทินแสดงการขอใช้ห้องเรียนชั่วคราว

ไม่ใช่ปฏิทินการเรียนการสอนประจำ ช่วงเสาร์-อาทิตย์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

*กรุณาแจ้งการขอใช้ห้องเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อความสะดวกในการใช้ห้อง

ติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรการ อาคาร 4 ชั้นที่ 1 ห้อง 414 หรือ โทร.055 241711


 


Copyright © 2013 graduate.psru.ac.th All Rights Reserved.
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5524-1711