เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 57 เรื่อง"การเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์" ณ ห้อง ท.209 อาคารทีปวิชญ์ ม ... ( เข้าชม 171 ครั้ง )
( 20 มี.ค. 2559 )
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการเสริมทักษะนักศึกษาและบริการวิชาการ ป.โทและป.เอก รหัส 58 เรื่อง"การพัฒนาหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์และการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ ... ( เข้าชม 206 ครั้ง )
( 17 มี.ค. 2559 )
    เมื่อวันที่10-11 มี.ค.59 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยโดยใช้ Mplus โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ... ( เข้าชม 193 ครั้ง )
( 10 มี.ค. 2559 )
    เมื่อวันที่10-11 มี.ค.59 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยโดยใช้ SPSS โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ส ... ( เข้าชม 211 ครั้ง )
( 11 ธ.ค. 2558 )
     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัยนำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดี เข้าร่วมงานพิ ... ( เข้าชม 292 ครั้ง )
IP : 54.162.51.84
44
134
8103
7397
13027
เริ่มนับ