รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย ที่ปรึกษาคณบดี, รองคณบดี และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกคน เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหา ... ( เข้าชม 33 ครั้ง )
( 20 มี.ค. 2558 )
          บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อแนะนำผู้บริหารและบุคลากรในบัณฑิตวิทยาลัยรวมถึงแนะนำภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ... ( เข้าชม 18 ครั้ง )
( 14 มี.ค. 2558 )
        เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ... ( เข้าชม 38 ครั้ง )
( 14 มี.ค. 2558 )
     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 15.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ป ... ( เข้าชม 48 ครั้ง )
( 09 มี.ค. 2558 )
       สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีมติประชุมเห็นชอบแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (บว.) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ... ( เข้าชม 84 ครั้ง )
IP : 184.73.90.167
26
60
4519
4065
7333
เริ่มนับ