เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝ ... ( เข้าชม 104 ครั้ง )
( 22 เม.ย. 2558 )
     รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.อั ... ( เข้าชม 215 ครั้ง )
( 02 เม.ย. 2558 )
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา รศ.ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อ.ดร.พัชราวล ... ( เข้าชม 236 ครั้ง )
( 20 มี.ค. 2558 )
      รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยนำทีมคณะผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย ที่ปรึกษาคณบดี, รองคณบดี และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ... ( เข้าชม 270 ครั้ง )
( 14 มี.ค. 2558 )
        เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เวลา 09.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ... ( เข้าชม 247 ครั้ง )
IP : 54.196.7.101
96
145
5549
8576
17505
เริ่มนับ